Regulamin Sklepu Internetowego

Behapowski.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej przez Pro Web Software Radosław Toczek ul. Hubska 62/7, 50-502 Wrocław, NIP: 8421654358, REGON: 022275694 za pośrednictwem sklepu internetowego www.behapowski.pl oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: Pro Web Software Radosław Toczek, ul. Hubska 62/7, 50-502 Wrocław

Adres poczty elektronicznej: biuro@behapowski.pl

Numer telefonu: +48 535 053 730, czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem, a akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z treścią Regulaminu.
 4. Nazwa oraz logo Sprzedawcy stanowią dobro prawnie chronione, jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione.
 5. Sprzedawca prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie kieruje oferty za granicę, a umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

  

§2 Definicje

 

Wyrazy lub zwroty pisane w niniejszym Regulaminie z wielkich liter mają znaczenie wskazane poniżej:

 

 1.  Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”;
 2. Sklep – sklep internetowy, prowadzony w systemie teleinformatycznym, dostępny pod adresem internetowym behapowski.pl;
 3. Sprzedawca - Pro Web Software Radosław Toczek ul. Hubska 62/7, 50-502 Wrocław, NIP: 8421654358, REGON: 022275694
 4. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem jest Konsument i Przedsiębiorca.
 5. Konsument - klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 7. Towar/ Produkt - produkt, którego oferta sprzedaży zamieszczona jest w Sklepie;
 8. Zamówienie - prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, wskazujące na wybrane przez niego Towary określonego rodzaju i ilości;
 9. Konto - oznaczony indywidualną nazwą [loginem] oraz hasłem podanym przez Klienta elektroniczny panel Klienta, umożliwiający Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
 10. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 11. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży, w szczególności sposobu dostawy i płatności;
 12. Login - jest to indywidualne oznaczenie Klienta (przez niego ustalone) składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 13. Hasło - to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 14. Koszyk - interaktywny element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary i w którym Klient ma możliwość modyfikacji danych Zamówienia, a w szczególności ilości nabywanych Produktów;
 15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 16. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 17. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, (za pośrednictwem Przewoźnika) Towaru określonego w zamówieniu na adres przypisany do konta Klienta lub inny adres przekazany Sprzedawcy;
 18. Przewoźnik - oznacza przedsiębiorcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje dostawy;
 19. Newsletter - oznacza dystrybucyjną  usługę elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów na stronie, nowościach, aktualnych promocjach lub inne wiadomości dotyczące Sprzedawcy oraz oferowanych przez Sprzedawcę produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą. Usługa świadczona jest na zasadach opisanych w Regulaminie Newslettera dostępnym pod adresem: https://behapowski.pl/regulamin-newslettera
 20. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§3 Wymogi techniczne korzystania z usługi

 

 1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania Zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących (minimalnych) wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
  3. posiadanie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari, Internet Explorer), która umożliwia wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www oraz obsługującą język oprogramowania JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies,
  4. oprogramowanie Adobe Acrobat Reader pozwalające na odczytywanie plików pdf;
  5. posiadanie numeru telefonu komórkowego.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. 
 3. W celu utworzenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz Rejestracji, niezbędne jest podanie następujących danych: imię oraz nazwisko Klienta, adres e-mail Klienta, hasło do Konta Klienta.
 4. Podczas rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych i marketingowych. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana.
 5. Z chwilą dokonania rejestracji Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli drogą elektroniczną na adres: sklep@behapowski.pl
 6. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.
 7. W celu zalogowanie się na Konto Klienta, należy podać login oraz hasło ustanowione przez Klienta w Formularzu Rejestracji.
 8. Klient zobowiązany jest do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do Konta w Sklepie internetowym przed dostępem osób nieuprawnionych.
 9. Klient w każdym momencie ma możliwość zażądania usunięcia jego Konta, korzystając w tym celu z opcji dostępnej w panelu Konta lub przesyłając oświadczenie woli drogą elektroniczną na adres: sklep@behapowski.pl. Usunięcie konta Klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.


§4 Zasady zawierania umowy sprzedaży

 

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Klientowi przez Sprzedawcę możliwości zrealizowania złożonego zamówienia.
 2. Dla zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest:
  1. zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz akceptacja jego treści;
  2. wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie informacji generowanych przez system oraz informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji Zamówienia;
  3. poprawne złożenie Zamówienia;
  4. zobowiązanie do zapłaty ceny i dostawy Towaru;
  5. potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia oraz podać ilość Zamawianych Produktów, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. zalogować się do swojego Konta w Sklepie;
  3. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności - opłacić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i Płacę”. Naciśnięcie na przycisk “Zamawiam i Płacę” oznacza złożenie przez Klienta wiążącego Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu do 7 dni od otrzymania od Sprzedającego wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a informacja o tym nie jest wysyłana do Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem zamówienia.
 5. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.


§5 Ceny i Płatności

 

 1. Ceny zamieszczone przy oferowanych przez Sklep Produktach zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa i podawane są w złotych polskich.
 2. Ceny sprzedaży Towarów nie zawierają kosztów dostawy Produktów do Klienta.
 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Produktów i ponosi je Klient, a ostateczna cena sprzedaży wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. Płatności za zamówiony Towar, który ma być dostarczony można dokonać:
  1. poprzez szybki przelew internetowy za pomocą zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
  2. poprzez przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie Sklepu internetowego w terminie 7 dni roboczych od chwili dokonania zakupu Towaru;
  3. w chwili odbioru za tzw. Pobraniem.
 6. W przypadku każdego Zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych.
 7. Akceptowane są jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej.
 8. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.


§6 Dostawa

 

 1. Sklep Internetowy dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru z siedziby Sprzedającego oraz magazynów Sprzedającego.
 3. Dostawa Towarów odbywa się na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu, za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Sprzedawca, wskazanych w trakcie dokonywanego zamówienia.
 4.  W przypadku Zamówienia kilku Produktów zostaną one dostarczone jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu z terminów oczekiwania dla zamówionych Produktów. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o przewidywanym terminie dostawy Zamówienia.
 5. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie na Produkt.
 6. Koszty dostawy wskazane są na stronach Sklepu internetowego oraz w formularzu Zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
 7. Zamówienia nie są realizowane w niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, a także w inne dni przyjęte w przedsiębiorstwie Usługodawcy jako wolne od pracy, o których poinformował on na stronach Sklepu internetowego przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 8. Wysyłka zamówień odbywa się od 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za zamówienie w przypadku posiadania towaru na magazynie. Jeżeli Sprzedawca nie posiada towaru na magazynie lub towar nie nadaje się do wysyłki (np. uszkodzenie) czas wysyłki może się wydłużyć nawet do 3 tygodni.


§7 Ustawowe Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Towaru w ramach zawartej Umowy Sprzedaży, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku [Dz.U. 2014 poz. 827] prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować Sprzedawcę (sklep@behapowski.pl) o chęci zwrotu zakupionego towaru składając oświadczenie na piśmie (najlepiej za pośrednictwem podpisanego i zeskanowanego formularza odstąpienia od umowy) w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed jego upływem.
 4. Odstępując od Umowy Sprzedaży Produktu Klient ma obowiązek odesłać Sprzedawcy Towar (nowy, bez śladów użytkowania) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeśli Towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni. Zaleca się dołączenie do odsyłanego Towaru dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).
 5. Koszty i ryzyko związane z przesyłką zwrotną w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy obciążają Klienta.
 6. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Po otrzymaniu Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się w terminie 14 dni zwrócić Klientowi pieniądze na konto, z którego została dokonana płatność lub na inne konto wskazane przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§8 Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Klientowi Towar wolny od wad, a jeśli wydany Klientowi Towar ma w jego ocenie wady, może złożyć Sprzedawcy reklamację.
 2. O niezgodności towaru z umową nie stanowią różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem dostarczonego Towaru, a jego zdjęciem umieszczonym w Sklepie internetowym, jeśli są one wynikiem indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, wygląd faktury, proporcje itd.).
 3. Jeśli Towar objęty jest gwarancją producenta to wraz z towarem zostanie dostarczona karta gwarancyjna, która określa warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji.
 4. Aby zareklamować zakupiony Towar, należy pobrać formularz, wydrukować, wypełnić, zeskanować go i odesłać na adres: sklep@behapowski.pl Zdjęcia wadliwego produktu także będą mile widziane.
 5. Każda Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep nie później niż 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku ewentualnych braków Reklamacji Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Sklep. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Klientowi informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji w sposób w jaki tego zażądał Klient, a jeżeli nie wskazał preferowanego sposobu kontaktu Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 7. Brak odpowiedzi Sprzedawcy co do sposobu rozpatrzenia reklamacji we wskazanym powyżej terminie stanowi o jej pozytywnym rozpatrzeniu.
 8. W przypadku realizacji zasadnej reklamacji koszty związane z wysłaniem Usługodawcy Towaru, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności ponosi Sprzedawca.
 9. Wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.§9 Ochrona danych osobowych

 

 1. Zasady dotyczące ochrony Danych Osobowych zostały zamieszczone w Polityce prywatności.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23.09.2019 r. i jest dostępny na stronie Sklepu internetowego behapowski.pl
 2. Regulamin mogą Państwo wydrukować lub zapisać do pliku na Państwa urządzeniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu będą obowiązywać w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.
 4. Zmiana Regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany (strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 poz.827).

 

Załączniki: