Regulamin newslettera

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z nieodpłatnej usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Behapowski - Pro Web Software Radosław Toczek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 62/7 (50-502 Wrocław), NIP 842-16-54-358, zwaną dalej „Behapowski”.

  Adres poczty elektronicznej: sklep@behapowski.pl
  Numer telefonu: +48 535 053 730

  Adres do korespondencji:

  Behapowski
  ul. Hubska 62/7
  50-502 Wrocław

  Kontakt jest również możliwy poprzez użycie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Behapowski (https://behapowski.pl/) w zakładce „Kontakt”.

 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Behapowski informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter zawiera informacje o aktualnej ofercie produktów na stronie, nowościach, aktualnych promocjach lub inne wiadomości dotyczące Behapowski oraz oferowanych przez Behapowski produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki (odnośniki) do stron internetowych podmiotów współpracujących z Behapowski.

  Każdy wysyłany Newsletter zawiera także:

  1) informację o Behapowski z siedzibą we Wrocławiu jako nadawcy Newslettera,

  2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,

  3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter,

 5. Behapowski dokłada wszelkich starań, aby Newsletter był wysyłany nie rzadziej niż co siedem dni.

 6. Korzystanie z usługi Newsletter uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.behapowski.pl:


  1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

  2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

  4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz do newslettera”,

  5) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Behapowski wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji newslettera”.

 8. Brak potwierdzenia przez Użytkownika subskrypcji skutkuje usunięciem przez Behapowski wprowadzonych danych po 30 dniach.

 9. W ramach korzystania z usługi Newsletter Behapowski nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 10. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Behapowski - Pro Web Software Radosław Toczek. Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Hubska 62/7, 50-502 Wrocław.
  1) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres: sklep@behapowski.pl.
  2) Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter.
  3) Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne.
  4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
  5) Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody.
  6) Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
  7) Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  8) W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9) W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 12. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy sklep@behapowski.pl, pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.

 13. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

 14. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.