Polityka Prywatności sklepu internetowego Behapowski.pl

 

W Behapowski poważnie podchodzimy do Państwa prywatności, a niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://behapowski.pl/ jego podstron, zawieranych Umów Sprzedaży oraz świadczonych Usług Elektronicznych oraz zasady i informacje dotyczące stosowanych plików cookies. Terminom pisanym w Polityce Prywatności wielką literą należy nadać znaczenie wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki.

 

§1 Dane Osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep jest Pro Web Software Radosław Toczek, ul. Hubska 62/7, 50-502 Wrocław, NIP: 8421654358, REGON: 022275694
 2. Rodzaj przetwarzanych przez Administratora danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu podczas rejestracji konta lub składaniu zamówienia: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, a dodatkowo w przypadku firm: nazwa firmy oraz  NIP (numer identyfikacji podatkowej).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie na potrzeby świadczenia usług elektronicznych, realizacji umów sprzedaży i jedynie w niezbędnym w tym celu zakresie, to znaczy w celach realizacji Zamówienia i dokonania rozliczenia lub obsługi reklamacji czy zwrotów zawartych w wyniku umowy sprzedaży. Jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, Administrator może przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych.
 4. Aby bezpiecznie chronić dane osobowe Użytkowników, Administrator stosuje szyfrowanie. Dotyczy to procesu składania zamówień, rejestracji jak i logowania Użytkowników. Administrator stosuje system kodowania SSL (Secure Socket Layer) oraz dokłada wszelkich starań aby strona internetowa była zabezpieczona przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.
 5. Administrator danych osobowych w związku z obsługą płatności Zamówień oraz doręczeń Towarów może powierzyć na podstawie pisemnej umowy dane osobowe Klienta do przetwarzania przez podmioty trzecie wykonujące na jego rzecz usługi:
  1. operatorowi systemu płatności on-line, firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
  2. operatorowi DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie świadczącemu usługi przewozowe oraz pocztowe usługi kurierskie 
  3. operatorowi Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie świadczącemu usługi pocztowe.
 6. Okres przechowywania danych osobowych Klientów: Administrator przetwarza dane osobowe przez okres, w którym ma ku temu podstawę prawną, a więc dopóki:
  1. Klient nie cofnie zgody na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, a po odwołaniu zgody przez Klienta przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca 
  2. Jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
  3. Klient nie usunie plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia jeśli przetwarzanie związane jest z technologią cookies (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
  2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
  3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych
  4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, usług społeczeństwa informacyjnego.
  1. kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić Administratorowi prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem ale Klient zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
  3. dane osobowe nie są niezbędne do celów przetwarzania, w których zostały zebrane, ale są potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych - ograniczenie następuje wówczas do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy, które realizuje Administrator są nadrzędne wobec ochrony interesów i praw Klienta.
  1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO. Klient ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient jest uprawniony do uzyskania dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji dotyczących celu oraz kategorii przetwarzania danych osobowych oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.
  2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO. Klient, którego dane dotyczą, może w każdym momencie zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli uważa, że dane są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne.
  3. Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 RODO. Klient, którego dane dotyczą, może w każdym momencie zażądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO. Klient, którego dane dotyczą, może w każdym momencie zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Klient ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:
  5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Klient, którego dane dotyczą, może w każdym momencie zażądać od Administratora danych, aby przeniósł je bezpośrednio do innego, wskazanego przez siebie Administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe.
  6. Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Klient, którego dane dotyczą, może w każdym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania.
  7. Prawo do skargi zgodnie z art. 77 RODO. Klientowi w każdym momencie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 8. Klient może zgłaszać do Administratora zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, a także realizacji przysługujących mu uprawnień. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: sklep@behapowski.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.
 9. Administrator usunie dane osobowe Klienta po zgłoszeniu takiego żądania bez zbędnej zwłoki.
 10. W uzasadnionych przypadkach Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli w związku ze świadczoną usługą naruszył on postanowienia Polityki Prywatności, Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a wyjaśnienie sytuacji i ustalenie odpowiedzialności Klienta wymaga zachowania tych danych.

 

§2 Profilowanie

 

 1. Administrator może na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji przeznaczonych dla wszystkich Użytkowników, automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Użytkownika, tzn. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane osobowe Użytkownika. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami może być zainteresowany Klient, na podstawie jego dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora, i na przesyłaniu lub wyświetlaniu personalizowanych w ten sposób reklam produktów.
 2. Profilowanie, którego dokonuje serwis Administratora nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób.§3 Polityka Cookies

 

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) są to małe pliki tekstowe zawierające informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej serwis internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Wyróżnia się cookies sesyjne, które dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane oraz cookies trwałe, które pozostają na urządzeniu Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu internetowego. 
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora jedynie za zgodą Użytkownika. Zgoda jest wyrażana poprzez kliknięcie pola „Akceptuję pliki cookies” w polu informacyjnym na stronie Sklepu lub poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu.
 4. Gromadzone przez Sklep informacje dotyczą: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 5. Administrator wykorzystuje ciasteczka wyłącznie w następujących celach:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa
  2. zapamiętywania informacji o sesji Klienta,
  3. statystycznych,
  4. marketingowych,
  5. udostępniania funkcji Sklepu.
 6. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych oraz informacji poufnych z urządzenia, z którego Użytkownik odwiedza serwis internetowy, a także nie wprowadzają do owego urządzenia  wirusów lub niebezpiecznego oprogramowania.
 7. Użytkownik może w każdym momencie samodzielne zarządzać plikami „cookies”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których Użytkownik korzysta.
 8. W przypadku pytań związanych z Polityką Prywatności prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: sklep@behapowski.pl